Koulutus liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin alalle aikoville

22.8.2022–2.6.2023

Tiedekoulutuksen terveystieteen alan opinnoissa suoritat avoimen yliopiston terveystieteiden perusopinnot. Niissä paneudutaan terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn teemoihin laaja-alaisesti, eri ikäisten ja eri väestöryhmien terveyttä ja terveyskäyttäytymistä tarkastellen.

Koulutus sopii ensisijaisesti lukio-opintojen jälkeen korkea-asteen opiskeluun tähtääville nuorille aikuisille sekä aikuisopiskelijoille, joilla ei ole aiempia alan opintoja.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Kiinnostaako terveyteen, hyvinvointiin ja terveysliikuntaan liittyvät kysymykset? Tähtäätkö alan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin? Oletko tuleva terveydenhoitaja, fysioterapeutti, liikunnanopettaja tai muu terveyden ja hyvinvoinnin ammattilainen?

Tiedekoulutuksen terveystieteen alan opinnot perehdyttävät sinut ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen. Ne tarjoavat laaja-alaisen näkymän aina ajankohtaiselle alalle.

Koulutuksen ytimen muodostavat avoimen yliopiston terveystieteiden perusopinnot, jotka rakentuvat fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisällöistä. Keskeisiä näkökulmia ovat liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointikysymyksiin paneudutaan myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Ymmärrystäsi ihmisen käyttäytymisestä ja toiminnasta syventävät esimerkiksi ravitsemustieteen ja psykologian opintojaksot.

Itsenäisen työskentelyn ja itseohjautuvuuden rinnalla opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen. Työskentelytavoissa korostuvat opiskelijoiden aktiivinen läsnäolo ja ja keskinäinen vuorovaikutus. Erilaiset soveltavat kurssit sekä työelämäopinnot tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Terveystiede-opiskelijat retkellä luonnossa
Opinnot tarjoavat vastauksia siihen, mitä terveys on ja miten sitä on mahdollista edistää.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Terveystieteiden avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelmassa pääosassa ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset terveystieteiden perusopinnot (25 op).

Terveystieteiden perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa
 • Fysiologian perusteet
 • Kuormitusfysiologian luennot
 • Terveyden edistäminen
 • Vanheneminen ja kansanterveys
 • Biologinen ja fysiologinen vanheneminen
 • Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys
 • Ravitsemus ja liikunta
 • Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä

Myös kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä yksittäisiä muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään sekä yliopiston (JY, TY) että ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK)  tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset on soveltuvin osin mahdollista liittää osaksi tulevaa yliopisto- tai amk-tutkintoa. Opinto-ohjelmaan kuuluu aina myös soveltavia opintojaksoja sekä työelämätietoutta.

Huom.! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. terveystieteissä ja ravitsemustieteissä. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Toinen reitti yliopistoon

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat vuonna 2020, todistusvalinta ei ole ainoa tie yliopisto-opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi päästä opiskelemaan. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä kokeessa menestymiseen.

Akatemiassa suoritetut terveystieteiden perusopinnot sopivat hyvin liitettäväksi esim. liikuntatieteiden, yhteiskuntatieteiden tai psykologian opiskelijan tutkintoon.

Kuvio, jossa oman tieteenalan opintojen osuus opinnoista näkyy suurena ympyräkuviona ja muiden opiskeltavien asioiden osuudet pienempinä.

 

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Lue lisää väylähausta:

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + terveystieteet+ yliopiston nimi.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

 • suoritetut toisen asteen opinnot,
 • opiskelumotivaatio ja kiinnostus terveys-, liikunta- ja hyvinvointialaa kohtaan
 • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista. Siirry Opintomaksut- sivulle.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: Opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetyt avoimen yliopiston ja amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

Nadia Nieminen
vastuuopettaja
nadia.nieminen@vapaa-akatemia.fi
044 063 3574

Leena Mattila
kehittämispäällikkö
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 878 9515

Kun olet päättänyt hakea opiskelemaan…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022-23 koulutukseen on päättynyt, mutta otamme elokuun ajan vastaan hakemuksia vapaille paikoille.

Terveystiede löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.
Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".


Tiedekoulutuksen muut alat: Kasvatustiede | Psykologia | Ravitsemustiede

Pin It on Pinterest