Projektit

Koppi kaikista - tukea suomen kielen opintoihin

Hankkeessa pyritään ehkäisemään suomen kielen opintojen keskeytymisestä johtuvaa maahanmuuttajien syrjäytymistä.

Hanke saa rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta.

Koppi kaikista paneutuu maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opiskelun keskeyttämisen syihin ja pyrkii torjumaan keskeytyneistä opinnoista syntyvää syrjäytymisen vaaraa.

Keskeyttämisen taustalla on usein syitä ja tilanteita, jotka ratkeavat esim. elämäntilanteen muuttuessa. Toisinaan kyse on kuitenkin oppimisvaikeuksista tai muista pitkäaikaisista opiskelua vaikeuttavista syistä, joiden vuoksi opiskelija päätyy keskeyttämään hankalana kokemansa opiskelun – mikäli ei saa tarvitsemaansa tukea. Joskus keskeyttämisen syyt ovat moninaisempia.

Paluu opintojen pariin voi keskeyttämisen syistä riippumatta olla vaikeaa. Opiskelija tarvitsee tilanteessa ohjausta ja kannustusta.

Hankkeen keskiössä on kaksi rinnakkaista toimintoa:

 • opintojenaikaisen tuen vahvistaminen niille, joilla on eri syistä kasvanut keskeyttämisriski
 • keskeyttäneiden opiskelijoiden kontaktointi ja ohjaaminen takaisin opintojen pariin

Hankkeen avulla pyritään ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja opiskelusta sivuun jättäytymistä mm.

 • lisäämällä tukiopetusta tai eritytettyä opetusta
 • vahvistamalla omakielisen koulunkäynninohjaajan antamia tukitoimia
 • lisäämällä erityisopettajan antamaa opetusta
 • muilla tapauskohtaisilla keinoilla

Maakuntaliiton rahoituspäätöksessä (9.1.2023) todetaan seuraavaa:

Hanke toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntastrategian uudistumisen teemaa ja erityisesti valtion ja Päijät-Hämeen aluekehityskeskustelujen
syrjäytyneisyyden korjaamisen teemaa . Hankkeessa kokeillaan maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa samanaikaisopetusta, jossa erityisopettaja työskentelee ryhmässä kielenopettajan rinnalla sekä omakielistä koulunkäynninohjaajaa. Nämä toimet voivat ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja saada jo keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintojen pariin, mikä pienentää syrjäytymisriskiä. 

 

Entrepreneurship and 21st Century Skills

Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään tulevaisuuden työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen. Fokus on työnhakijoissa, jotka tarvitsevat tukea oman osaamisensa tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen.

Hankkeen kesto: 1.11.2020–31.10.2022

Osallistujat suunnittelevat hankkeen aikana kaksi opintokokonaisuutta: toisen työnhakijoille ja toisen heitä ohjaaville opettajille, valmentajille ja muille tukihenkilöille. Lisäksi hankkeessa kehitetään työkaluja työnhakutyöpajojen järjestäjille ja vetäjille.

21st Century Skills Entrepreneurship saa rahoituksensa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Mukana on osallistujia viidestä Euroopan maasta.

 •  suem.be, Belgia
 • Stichting Bloom, Alankomaat
 • Ljudska Univerza Nova Gorica, Slovenia
 • TOIMI-työvalmennussäätiö, Suomi
 • Lahden kansanopiston säätiö, Suomi
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Puola

Lahden kansanopiston säätiön yhteyshenkilö hankkeessa on Vapaan akatemian opettaja Mikko Kerttula.

Lisätietoja: mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi

Päättyneet projektit

KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Hankeen päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Hankkeen kesto: 1.5.2018 – 31.10.2020

Tavoitteet ja toimenpiteet
 • Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilöstön uraohjaustaitojen tukemisen kehittämistoimet
 • Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta

Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukemisen kehittämistoimet

 • Nykytilan kuvaus hyvistä toimintamalleista koulutuksen uraohjausta koskevista tutkimuksista raporteista ja selvityksista
 • Uraohjauksen valmennusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstölle
 • Uraohjauksen valmennusohjelman pilottitoteutus

Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta

 • Työelämän ja ja opiskelijan yhteiset päivät
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien rekrytointiyritysten, ammattiliittojen yritysneuvonnan palveluständit
 • Työnhakupajoja opiskelijoille
 • Jatko-opintopolkujen kuvaus sekä markkinointi opiskelijoille
 • Ketterän uraohjausmallin kehittäminen

Yhteistyössä

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (hallinnoija)
Kiipulan ammattiopisto
Lahden ammattikorkeakoulu Oy (LAMK)
Lahden kansanopisto
Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy, Pajulahti

Kohderyhmät ja tulokset

Ammatillisten oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö ja välillisesti uraohjausta saavat toisen asteen ammatilliset opiskelijat.

Hankkeessa laaditaan:

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausvalmennuksen koulutusohjelma, joka sisältää

 • ammattitaitovaatimukset sekä
 • henkilöstön henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
 • tavat hankkia puuttuvaa osaamista 70-20-10 -mallilla,
 • osaamisen arviointitavat

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on kehittynyt
Uraohjausmallin kuvaus
Uraohjausmalli käytössä opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa
Kokemuksia erilaisista toimintamalleista
Uraohjauksen uudenlaiset toimintatavat ovat käytössä osana ammatillista koulutusta
Nuorten työllistymisvalmiudet parantuneet

Kysy lisää

Sari Ryynänen-Jussila
sari.ryynanen-jussila@lahdenkansanopisto.fi
050 407 2339

TYÖMAA - työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille

Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä sekä työelämäjaksoja kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen ytimen muodostaa työelämäyhteyksien seitsemän askelman osaamisen portaikon kehittäminen osaksi maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Hankkeen kolmella kansanopistolla on paljon omaa kokemusta työelämäyhteyksien rakentumisesta, mutta hankkeessa hajanaisista kokemuksista kootaan yhtenäinen toimintatapa, joka varmistaa työelämäohjauksen toteutumisen jokaisen opiskelijan kohdalla.

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.12.2020

Tavoitteet

1. Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen portaikko -toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikille aikuisten perusopetuksen koulutuksen järjestäjien käyttöön.
2. Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa koulutuksen järjestäjien osaamista maahanmuuttajien koulutuksessa.
3. Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista.
4. Vahvistaa maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä yleisiä työelämätaitoja.
5. Mallintaa joustavat työssäoppimisväylät hankkeen työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa.
6. Vahvistaa maahanmuuttajien itsereflektion taitoja ja itsetuntemusta.
7. Tasa-arvon lisääminen eri ammattialoilla.

Toimenpiteet ja toteuttajat
 • 7-portaisen työelämälähtöisen osaamisen portaikon mallintaminen ja levittäminen
 • Aikuisten perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen työelämälähtöisyyden näkökulmasta
 • Kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen

Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan Opisto

Hankkeen osatoteuttajat:
Lahden kansanopisto
Peräpohjolan Opisto

Kysy lisää

Petri Pullinen
petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
040 835 1531

OSSI - osaaminen esiin

Tavoitteet

 • edistää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopintoihin pääsyä
 • nopeuttaa maahanmuuttajien ammatillisten ja korkeakouluopintojen etenemistä
 • edistää koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
 • vakiinnuttaa Päijät-Hämeeseen verkostomainen kielikoulutus-, ohjaus- ja rahoitusmalli, joka palvelee myös ylemmän kielitaitotason koulutusta tarvitsevia maahanmuuttajia
 • avata koulutus- ja työelämäpolkuja hankkeen pilottikoulutuksiin ja ohjauspalveluihin osallistuville maahanmuuttajille.

Hankkeessa pilotoidaan ohjaus- ja koulutusmalleja, jotka sisältyvät kolmeen työpakettiin:

 • Työpaketti 1: Koulutustuotteet ja niiden rahoitusmallit (koordinoija Lahden kansanopisto)
 • Työpaketti 2: Ohjausmallin rakentaminen (koordinoija Koulutuskeskus Salpaus)
 • Työpaketti 3: Verkostomaisen toimintamallin vakiinnuttaminen (koordinoija LAMK)

Välillisenä tavoitteena on monikulttuurisen osaamisen lisääntyminen alueen yrityksissä ja organisaatioissa.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret ja työttömyysuhan alaiset oppilaitoksista valmistuneet nuoret. Välilliset kohderyhmät ovat jo työssä olevat maahanmuuttajat ja eri organisaatioiden henkilöstö.

Hankkeessa syntyy

 • alueellinen verkostomalli suomen kielen koulutuksen järjestämiseen
 • ohjaus- ja koulutusmalli
 • koulutustuotteita 8-10 kpl
 • julkaisuja 4 kpl
Osapuolet ja toteuttajat

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Koulutuskeskus Salpaus
Lahden kansanopisto

Sidosryhmät

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
Hämeen TE-toimisto
Lahden kaupungin alueellinen integraatiopalvelupiste (ALIPI)
Lahden yhteiskoulun aikuislukio
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Wellamo- opisto

Lisätietoja

rehtori Petri Pullinen
petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
040 835 1531

Pin It on Pinterest