Opetus

Non scholae sed vitae – ei koulua, vaan elämää varten

Kansanopistoliikkeen perustaja, tanskalainen N. F. S. Grundtvig (1783-1872) piti kansanopiston pääasiallisena tehtävänä valistaa ja sivistää nuorisoa sekä avartaa heidän maailmankuvaansa.

Grundtvigilaisessa Lahden kansanopistossa koulutuksen järjestämistapoja ja opetussuunnitelmia on useita. Kaikille koulutuksille yhteistä on halu vahvistaa vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien oppijoiden välillä ja luoda siihen turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Opetuksessa pyritään toteuttamaan Grundtvigin ajatusta elävän sanan koulusta elämää varten. Opiskelija ei vain vahvista tietojaan ja taitojaan, vaan kehittyy oppijana ja itsensä ilmaisijana sekä aktiivisena oman elämänsä suunnittelijana ja ohjaajana.

Opettajan roolissa korostuu oppilaan itseohjautuvuuden, asioiden syvällisen ymmärtämisen ja reflektoinnin jatkuva tukeminen.

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia järjestää elokuun lopulla alkavia ja toukokuun lopussa päättyviä, lukuvuoden mittaisia koulutuksia. Ne antavat valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään.

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on päätoimista: opetusta on yleensä ma–pe klo 8.30–16.00 mutta joskus myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Opiskelu on maksullista. Vapaassa akatemiassa opiskeleva voi hakea opintojensa rahoittamiseen Kelan opintotukea.

Vapaa akatemia sopii valmentavaksi koulutukseksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon aikoville, omaa alaansa vielä empiville tai alanvaihtoa harkitseville aikuisille. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja suoritettu oppivelvollisuus.

Vapaan akatemian koulutusten opetussuunnitelmat laaditaan Lahden kansanopistossa kunkin koulutusalan vastuuopettajan johdolla, asiantuntijoiden tiimityönä. OPS:ssa tiivistyvät alan jatko-opinnoissa tärkeät sisällöt, mutta vapaan sivistystyön hengessä OPS myös elää ja muuntuu ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

Koulutuksissa sovelletaan monipuolisia menetelmiä. Alasta riippumatta keskeistä on itseohjautuvuus, tekemällä oppiminen ja ryhmässä työskentely.

Kullekin opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen vastuuopettaja ohjaa opintojen kulkua koko lukuvuoden ajan. Tavoitteena on joustavasti toteutettu ja opiskelijan päämääriä palveleva opintovuosi!

Ammatillinen koulutus

Ammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa opetuksen sisältö johdetaan ammattitutkinnon perusteista. Opiskelu koostuu teoriaopinnoista ja työssä oppimisesta. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan koulutus on päätoimista opiskelua, perhepäivähoidon osaamisalan ammattitutkintoa edeltää monimuotokoulutus. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

Ammatillisiin koulutuksiin pääsyn edellytyksenä on suoritettu oppivelvollisuus ja vähintään 18 vuoden ikä. Opiskelu ja työssä jaksaminen edellyttävät opiskelijalta hyvää oman arjen hallintaa sekä asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määriteltyä terveyttä.

Maahanmuuttajakoulutus ja perusopetus

Aikuisten perusopetuksen ryhmissä opiskelija hankkii ja vahvistaa opintojen seuraavassa vaiheessa vaadittavia tietoja ja taitoja ja parantaa näin mahdollisuuksiaan edetä toisen asteen opintoihin. Opisto järjestää lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opetusta.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille opisto järjestää kotoutumiskoulutusta, joka vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia edetä jatko-opintoihin tai työelämään.

Aikuisten perusopetuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa valtakunnallisia, OPH:n vahvistamia opetussuunnitelmia toteutetaan monikulttuurisessa, tasa-arvoisessa ja kannustavassa ympäristössä.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opintojen järjestämistapoja on kaksi: osa opinnoista on integroitu kansanopistolinjojen viikoittaiseen opiskeluun, osa järjestetään viikonloppuopetuksena. Järjestämistavasta riippumatta opinnot ovat kaikille avoimia.

Opintojen järjestämisessä opisto tekee yhteistyötä Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen avointen yliopistojen sekä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

”Koin että henkilökunnan myönteinen ja kannustava asenne edesauttoi oppimistani,
auttoi motivaation ylläpitämisessä ja loi luottamuksellisen ilmapiirin.”

Pin It on Pinterest