Luokkatilassa nuoria aikuisia oppitunnilla

Opetus

Lahden kansanopiston ja Vapaan akatemian koulutuksille yhteistä on halu vahvistaa vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien oppijoiden välillä ja luoda siihen turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.

Opiskelija ei vain vahvista tietojaan ja taitojaan, vaan kehittyy oppijana ja itsensä ilmaisijana sekä aktiivisena oman elämänsä suunnittelijana ja ohjaajana.

Opettajan roolissa korostuu oppilaan itseohjautuvuuden, asioiden syvällisen ymmärtämisen ja reflektoinnin jatkuva tukeminen.

”Koin että henkilökunnan myönteinen ja kannustava asenne edesauttoi oppimistani, auttoi motivaation ylläpitämisessä ja loi luottamuksellisen ilmapiirin.”

Vapaa akatemia

Taide-, Tiede- ja Teatterikoulutus

Taidekoulutus, Tiedekoulutus ja Teatterikoulutus ovat lukuvuoden mittaisia koulutuksia, jotka antavat valmiuksia korkea-asteen tutkinto-opintoihin tähtääville nuorille mutta jotka sopivat myös eri-ikäisille aikuisille, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Pääsääntöiset hakukriteerit ovat 18 vuoden ikä ja suoritetut toisen asteen opinnot.

Koulutus on maksullinen. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan  Kelan opintotukea. Opetusta on yleensä ma–pe klo 8.30–16.00 mutta joskus myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Opetussuunnitelmat laaditaan Lahden kansanopistossa kunkin koulutusalan vastuuopettajan johdolla, asiantuntijoiden tiimityönä. OPS ottaa huomioon alan jatko-opinnoissa tärkeät sisällöt. Toteutuksessa puolestaan korostuvat kansanopistolle ominainen vuorovaikutus ja ryhmässä oppiminen. Kullekin opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tavoitteena on joustavasti toteutettu ja opiskelijan päämääriä palveleva opintovuosi.

Taide-, Tiede- ja Teatterikoulutuksen opetussuunnitelmat julkaistaan ePerusteet-palvelussa, ja opiskelijan suoritukset voidaan lukuvuoden päätteeksi tallentaa Omaan Opintopolkuun.

Siirry Opetushallituksen ePerusteet-sivulle

 

Avoin yliopisto

Vapaa akatemia järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä päätoimiseen kansanopisto-opetukseen integroituna että erillisinä, päätoimen oheen sopivina opintoina. Integroidut opintojaksot järjestetään päiväopetuksena arkisin, erilliset ilta- ja viikonloppuopetuksena. Järjestämistavasta riippumatta opinnot ovat kaikille avoimia.

Opintojen järjestämisessä opisto tekee yhteistyötä pääasiassa Jyväskylän yliopiston, Taideyliopiston sekä LAB- ammattikorkeakoulun kanssa. Vapaassa akatemiassa suoritetut opinnot noudattavat korkeakoulujen opetussuunnitelmia ja ovat siten hyväksilukukelpoisia osaksi korkeakoulututkintoa.

Senioriakatemia

Varsinaisen työiän jälkeisessä elämänvaiheessa oleville Vapaa akatemia järjestää opintoja, jotka painottavat jatkuvaa uuden oppimista ja hyvinvointia ja niiden keskinäistä yhteyttä.

Opintojen lähtökohtana on tietty taiteenala, esim. kuvataide, sanataide tai musiikki. Opintokokonaisuus rakentuu teemajaksoista, joilla opiskellaan teoriaa, tehdään käytännön harjoituksia ja opintokäyntejä esim. museoihin. Myös työikäiset voivat hakeutua Senioriakatemian ryhmiin.

 

Opisto

Ammatillinen koulutus

Ammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa opetuksen sisältö johdetaan ammattitutkinnon perusteista. Opiskelu koostuu teoriaopinnoista ja työssä oppimisesta.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan koulutus on päätoimista opiskelua, perhepäivähoidon osaamisalan opintoihin voi osallistua työn ohessa. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

Ammatillisiin koulutuksiin pääsyn edellytyksenä on suoritettu oppivelvollisuus ja vähintään 18 vuoden ikä. Opiskelu ja työssä jaksaminen edellyttävät opiskelijalta hyvää oman arjen hallintaa sekä asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määriteltyä terveyttä.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen ryhmissä opiskelija hankkii ja vahvistaa opintojen seuraavassa vaiheessa vaadittavia tietoja ja taitoja ja parantaa näin mahdollisuuksiaan edetä toisen asteen opintoihin. Opisto järjestää lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opetusta.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2017 (OPH). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS).

Kotoutumiskoulutus

Oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille opisto järjestää kotoutumiskoulutusta, joka vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia edetä jatko-opintoihin tai työelämään. Opetuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2022).

Pin It on Pinterest