Arvot ja strategia

Lahden kansanopisto ja Vapaa akatemia on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Sen toiminta nojaa kansanopiston perustajan N. F. S. Grundtvigin ydinajatukseen koulusta, jossa opiskellaan elämää varten. Toiminnan kivijalan muodostavat arvot: sivistys, osallisuus ja rohkeus.

Opiston strategiassa (2024 – 2030) korostuvat vastuullisuus, hyvinvointi ja rohkea uudistuminen.

Visio 2030

Olemme rohkeasti uudistuva, tunnetusti laadukkaan oppimisen mahdollistaja, yksilön kasvun ja sivistyksen edistäjä.

Strategia 2024 – 2030

Sivistys ja osaaminen

Tuemme yksilön kasvua kriittisesti ajattelevaksi aktiiviseksi kansalaiseksi.

Ohjaamme opiskelijoita avartamaan maailmankuvaansa ja kunnioittamaan muiden omista poikkeavia mutta perusteltuja näkemyksiä. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja osallistua vaikuttamiseen.

Edistämme opiskelijoiden kykyä hankkia ja arvioida tietoa eri muodoissa, erilaisten välineiden avulla. Ohjaamme opiskelijoita tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisvaltaisesti, eri näkökulmat huomion ottaen. Tarjoamme heille erilaisia tapoja oppia ja osoittaa osaamistaan.

Osallistumme aikuiskasvatusta ja sivistystä koskevaan, eurooppalaisia arvoja vahvistavaan vuoropuheluun. Nojaamme kaikessa toiminnassamme yhteisömme arvoihin.

Uudet toimintamuodot

Luomme kannattamattomien koulutusten tilalle uutta tarjontaa. Koulutuksista, joiden taloudelliset toimintaedellytykset eivät täyty, luovumme vaiheittain. Lisäämme työssäkäyville ja senioriväestölle suunnattua, ilta- ja viikonloppuopetuksena järjestettävää koulutusta. Järjestämme koulutusta myös kesällä.

Edellytämme, että uusien koulutusten opetussuunnitelmiin sisältyy yhteistyötä kumppanien ja/tai sidosryhmien kanssa. Vahvistamme koulutusten yhteyttä työelämään.

Toimimme aktiivisesti erilaisissa toimintaa uudistavissa projekteissa ja hankkeissa.

Kestävyys ja vastuullisuus

Vahvistamme planetaarisen kestävyyden näkökulmia kaikessa toiminnassa. Vähennämme kopiointia. Lisäämme kasvisruoan osuutta ja vähennämme punaisen lihan käyttöä lounasruokailussa.

Tuotamme koulutusta, joka vastaa muuttuviin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Järjestämme vain koulutusta, jonka tulot kattavat menot tai jonka kustannusrakenne ei horjuta opiston tervettä taloutta.

Edistämme eri kielten ja kulttuurien arvostusta yhteisössämme.

Hyvinvointi

Kohtaamme toisemme arvostavasti ja huomaamme jokaisessa hyvää. Vahvistamme kollegiaalisuutta ja edistämme työkaveritaitoja.

Lisäämme liikkumista opiskelijoiden työviikkoon. Vahvistamme opiskelijoiden terveys- ja ravitsemustietoisuutta.

Ylläpidämme työhyvinvoinnin seurannan välineitä. Kehitämme työkaluja, joiden avulla henkilöstö voi tukea omaa ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Teknologia

Perehdymme tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen opetuksessa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Ohjaamme opiskelijoita vastuulliseen tekoälyn hyödyntämiseen opinnoissa.

Tehostamme opetuksessa ja hallinnossa jo käytössä olevien sähköisten ympäristöjen hyödyntämistä.

Toimimme näkyvästi ja vastuullisesti sosiaalisen median kanavissa.

Palvelulupaukset

Opiston vanhin tunnuslause Elämän totuutta etsi on palvelulupaus: emme tarjoa opiskelijalle valmiita totuuksia, vaan kannustamme häntä rohkeasti etsimään omaansa ja tarjoamme siihen kulttuurisesti moninaisen yhteisön tuen.

Rakastu täällä elämääsi! puolestaan nostaa esiin tasa-arvon, arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen, josta jokainen opiskelija pääsee omana itsenään opistossa osalliseksi.

Pin It on Pinterest