Etusivu > palvelut > Avoin yliopisto > Monikulttuurisuusopinnot > Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

Opetuksen toteutustavat: Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy sekä tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä että verkkotehtäviä ja verkkoluentoja Moodlessa. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjallisella kuulustelulla.

Oppimateriaalit:

Tentitään kaksi teosta seuraavista:

1. Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa
2. Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
3. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005: Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
4. Peltola, Marja 2014: Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
sekä
5. verkkoluentomateriaali