JOHDATUS MEDIATUTKIMUKSEEN (P2) OHJEISTUSTA:

 

Pohdintakysymyksiä Risto Kuneliuksen kirjaan Viestinnän vallassa:

1. Pohtikaa konkreettisten esimerkkien kautta niitä ristiriitoja joita voi syntyä joukkoviestinnän edustavuuden ja itsenäisyyden välillä.

2. Mitä muuta verkostoitunut tulevaisuus voi merkitä, kuin tekstissä mainittuja asioita?

3. Puoluepoliittinen lehdistö on aikansa elänyt, millaista poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta voi havaita tämän hetken joukkoviestinnässä?

4. Pohtikaa horisontaalista ja vertikaalista keskittymistä suhteessa massakulttuuriteoriaan.


5. Miettikää konkreettisten esimerkkien kautta, miten samat joukkoviestit tyydyttävät eri katsojaryhmille ja katsojille hyvin erilaisia tarpeita.

6. Vaikuttavatko viestit teidän mielestänne yksilön arvoihin, asenteisiin ja mielipiteisiin? Millaisia lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia voitte nähdä?

7. Pohtikaa mahdollisimman monisyisesti, miksi joitakin tuotteita markkinoidaan koomisella retoriikalla?

8. Yhdistääkö yhä pirstaleisempi ja kohdeyleisöhakuisempi mediamaisema meitä vielä (imaginaarisina) suomalaisina?

9. Listatkaa asioita, joita valtadiskurssit esittävät luonnollisina ja normaaleina.

10. Mitkä kysymyksenasettelut olivat Viestinnän vallassa -kirjassa teille oleellisimpia?

 

Pohdintakysymyksiä John Fisken kirjaan Merkkien kieli:


1. Pohtikaa Jakobsonin mallia viestin tehtävistä. Ottakaa tarkasteltavaksi jokin päivän lehden mainos, kuvateksti tai otsikko ja miettikää, millaisia ilmaisu-, vaikuttamis-, viittaus-, poeettisia, faattisia ja metakielen tehtäviä viestit saavat.

2. Ottakaa seuraavaksi erittelyyn mainos- tai uutiskuva ja miettikää millaisia symbolisia, ikonisia ja indeksisiä merkityksiä siihen sisältyy.

3. Antakaa samaan päivän lehteen pohjaava esimerkki siitä, kuinka myytit joilla maailmaa merkityksellistetään ja asioita luonnollistetaan elävät nykyaikana.

4. Vaikka yksittäiset ohjelmat vaikuttaisivatkin poliittisesti korrekteilta, tuovat illasta toiseen toistuvat kuvat esiin viestimien ideologian. Pohtikaa esimerkiksi, millaisia vanhuuskuvia viestimet välittävät?

5. Mitä muita tarpeita kuin halua saada selville lopputulos ja oman suosikin menestyminen voi urheilukilpailun seuraaminen tyydyttää?

6. Jälkiteollistuneeseen maailmaan on nähty kuuluvan ideologioiden kuoleminen. Fisken mukaan althusserilaisessa mielessä ideologiat eivät kuitenkaan ole edes heikoilla. Antakaa kaksi mahdollisimman konkreettista esimerkkiä ideologisten ratkaisujen vaikutuksesta ajatteluumme tai elämäntapaamme.

7. Pohtikaa lukutapoja opintoryhmänne sisällä. Miettikää tulkintoja jostakin kaikille tutusta televisiosarjasta. Kuinka paljon tulkintanne poikkeavat? Millaisia seikkoja pitäisitte tulkintojanne määräävinä tekijöinä?

 

Pohdintakysymyksiä Douglas Kellnerin kirjaan Mediakulttuuri:


1. Arvioikaa Kellnerin käsitystä mediakulttuurin vallasta, esittäkää argumentteja puolesta ja vastaan. Ovatko näkemykset mielestänne yliampuvia vai täysin realistisia?

2. Onko oletettavaa, että kaupalliset joukkoviestimet eroaisivat sisällöllisesti selkeästi julkishallinnon varoin ylläpidetyistä viestimistä?

3. Pohtikaa Kellnerin kulttuuritutkimuksen teoriakäsitystä. Kuinka oma käsityksesi teorioista ja teoria-termistä on muuttunut näiden muutaman opiskeluviikon aikana?

4. Pohtikaa ja verratkaa termejä massakulttuuri ja populaarikulttuuri. Missä mielessä pidätte niitä käyttökelpoisina, missä puutteellisina ja harhaanjohtavina?

5. Kellner pohtii esimerkiksi Rambo ja Top Gun -elokuvia suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Miettikää kuinka sellaiset kotimaiset sotaelokuvat kuten Mollbergin Tuntematon sotilas, Rukajärven tie, Talvisota, Pikkusisar tai Etulinjan edessä toimivat yhtäältä kuvaamansa historiallisen hetken, toisaalta syntyaikansa kuvastajina?

6. Mitä ajattelet Kellnerin termistä moniperspektiivinen tulkinta? Millaisia ovat lähestymistavan hyödyt, millaisia sen solmukohdat?

7. Pohtikaa Platoon - nuoret sotilaat -analyysiin pohjaten Pelastakaa sotamies Ryan -ideologiaa. Elokuvaa on useaan otteeseen kutsuttu "kaikkien aikojen realistisimmaksi sotaelokuvaksi". Kuinka näkisitte elokuvan diagnostisen kritiikin näkökulmasta?

 

8. Jatkakaa diagnostinen kritiikki -teeman pohdintaa. Millaisia ulottuvuuksia nykytelevision ja -elokuvan varhaisnuoruuskuvastoon sisältyy?

9. Minkälaisena näette suomalaisten etnisten ja kielellisten vähemmistöjen kulttuuripoliittisen aseman? Minkälaisin representaatioin kuvataan vaikkapa ruotsinsuomalaisia, saamelaisia, romaneja, somaleja tai venäläisväestöä?

10. Minkälaisia yhteyksiä löydätte vaikkapa Irakin (media)sodan ja entisen Jugoslavian alueen kriisin välillä? Pohtikaa erityisesti mediarepresentaatioita liittyen länsimaiden väliintuloon. Voitte nostaa vertailuun myös muita viimeaikaisia kansainvälisiä kriisejä tai nyt esiuin nousseen Irak - Vietnam -analogian nimenomaan mediasotana.

11. Etsikää esimerkiksi aikakauslehdistä ja mainoksista esimerkkejä ajatuksesta, jonka mukaan identiteettimme on riippuvainen tyylistä ja imagosta.

12. Mitkä tämän hetken televisiosarjoista ovat vaikkapa lähipiirinne kautta arvioiden eniten identiteettiä rakentavia?

13. Antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka saman tuotteen ympärille voidaan rakentaa keskenään ristiriitaisiakin imagoja eri kuluttajaryhmiin vetoamiseksi. Voiko teidän mielestänne näitä imagoja luokitella edistyksellinen-taantumuksellinen -akselilla?

14. Arvioikaa Madonnan tähtikuvaa.